De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Formaliteiten

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent. Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Formaliteiten

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn.

Dit betekent dat

 • U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent.
 • Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
 • Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 • U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van de curator nodig.
 • U kunt niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus of met uw eigen ouder.
 • U kunt niet trouwen met uw geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder. Als er echter geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Justitie ontheffing verlenen.
 • U kunt trouwen als u van gelijk geslacht bent.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland heeft, kunt u geen huwelijksaangifte doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen

Burgerlijke staat

 • Het moet duidelijk zijn welke nationaliteit u bezit en wat uw burgerlijke staat is.
 • U dient de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners te vermelden.

Vreemdelingen

Indien (één van) u beiden vreemdeling is/bent, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen. Hiermee kan de ambtenaar van de burgerlijke stand beoordelen of de huwelijksaangifte niet in strijd is met de openbare orde (bij mogelijke schijnrelaties).

Geregistreerd Partnerschap

Het is mogelijk een partnerschap te laten registreren. Geregistreerd partnerschap en huwelijk zijn nagenoeg gelijkwaardig. Net als bij het huwelijk heeft het geregistreerd partnerschap juridische gevolgen voor de partners onderling én in de verhouding tot anderen. De rechten en plichten liggen vast in de wet en zijn zoals gezegd gelijk aan die van het huwelijk.

Voorwaarden:

Net als bij het huwelijk geldt voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap een aantal voorwaarden:

 • Iemand die een geregistreerd partnerschap wil aangaan kan dit maar met één persoon tegelijkertijd doen.
 • Iemand die een geregistreerd partnerschap wil aangaan mag niet tegelijkertijd getrouwd of al geregistreerd partner zijn.
 • De aanstaande partners moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Iemand die onder curatele staat (bijvoorbeeld wegens verkwisting of drankmisbruik) heeft toestemming nodig van de curator.
 • Er mag geen bloedverwantschap bestaan tussen de partners. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan.
 • Buitenlanders moeten een geldige verblijfstitel hebben. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat mensen juist een geregistreerd partnerschap aangaan om zo'n verblijfstitel te krijgen.

Welke documenten moet ik inleveren als ik in het buitenland ben geboren, getrouwd of gescheiden?

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden, dan kan het nodig zijn om (nieuwe) documenten in te leveren. Dit wordt per geval beoordeeld.

Heeft tenminste 1 van de partners niet de Nederlandse nationaliteit, dan moet ook een verklaring van de IND worden ingeleverd.

Neem voor beide zaken eerst contact op met de gemeente, tel: 0598-373737 mevrouw Steenhuis of mevrouw Guns.

Wat wordt er allemaal geregeld bij de melding  van voorgenomen huwelijk /partnerschapsregistratie?

De melding van voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie is een kortdurende , zakelijke aangelegenheid. Tijdens dit gesprek komen ook een aantal praktische zaken aan de orde, zoals: 

 • Uw keuze voor een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • Het doorgeven van de getuigen
 • Het wel of niet wisselen van trouwringen
 • De kosten voor het huwelijk / partnerschapregistratie voldoen. (Er kan ook gepind worden) 

Hoe komt het geregistreerd partnerschap tot stand?

Twee mensen die een geregistreerd partnerschap willen aangaan, doen hiervan aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woongemeente van een van beiden, net als bij het huwelijk. Van de aangifte wordt een akte opgemaakt. De registratie kan op zijn vroegst plaatsvinden twee weken na de datum van de akte van aangifte. Net als bij het huwelijk is de aanwezigheid van getuigen verplicht. De aanstaande partners maken hun verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring. Van de registratie wordt een akte opgemaakt die door de partners en de getuigen ondertekend moeten worden.

Rechten en plichten

Het geregistreerd partnerschap heeft zoveel mogelijk dezelfde gevolgen als het huwelijk. In termen van rechten en plichten betekent dit dat de partners voor elkaar een onderhoudsplicht hebben en alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. De pensioenrechten die zijn opgebouwd tijdens het geregistreerd partnerschap moeten bij het uiteengaan worden verdeeld. Bij overlijden van een van de partners kan de gehele nalatenschap toekomen aan de andere partner. Hiervoor moet, net als bij gehuwden, nu nog wel een testament worden gemaakt. Informatie hiervoor is verkrijgbaar bij de notaris. De opsomming is niet volledig. Er zijn meer gebieden waar de gevolgen van het geregistreerd partnerschap gelijk zijn aan die van het huwelijk. Voorbeelden zijn de belasting en de sociale zekerheid.

Gemeenschap van goederen

Wanneer je in Nederland in het huwelijk treedt, trouw je in principe automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al jullie bezittingen én schulden gemeenschappelijk zijn. Als je dit liever anders geregeld ziet, kun je bij de notaris ‘huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken. Klik hier voor meer informatie over huwelijkse voorwaarden.

Geen gevolgen voor de betrekkingen met kinderen

Tussen moeder en kind bestaan automatisch familierechtelijke betrekkingen door de geboorte. Is de moeder gehuwd dan is haar echtgenoot voor de wet de vader van het kind. Beide echtgenoten zijn dus ouder in de zin van de wet. Tussen een kind en een niet-ouder, die het kind verzorgt en opvoedt, bestaan in beginsel geen betrekkingen. Die kunnen er wel komen, maar die ontstaan niet door het geregistreerd partnerschap.

Wanneer eindigt het geregistreerd partnerschap?

Het geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden. Daarnaast kan geregistreerd partnerschap eindigen, doordat een van de partners of beide partners de registratie ongedaan willen maken. Dit kan met onderling goedvinden buiten de rechter om of door beëindiging via een uitspraak van de rechter. De ontbinding komt tot stand door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden.

De keuze van de achternaam

Behalve de vrouw mag ook de man tijdens en na het huwelijk de achternaam van de echtgeno(o)t(e) gebruiken in het dagelijks verkeer. Dit geldt niet alleen voor gehuwde paren, maar ook voor partners die hun relatie hebben laten registreren bij de burgerlijke stand. Voor het gebruik van de achternaam van de partner zijn er vier mogelijkheden:

1.  alleen de eigen naam
2.  eerst de eigen naam, gevolgd door de naam van de partner;
3.  eerst de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam;
4.  de naam van de partner in plaats van de eigen naam.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het dagelijks verkeer. De officiële naam die iemand heeft, verandert er niet door, maar bij correspondentie wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden. Niet alleen door de gemeente, maar ook door verschillende overheidsinstanties.  U kunt tussentijds de keuze van de achternaam aanpassen.
Een Verzoek naamgebruik kunt u hier downloaden.

 

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand